ZEiRP RP Koło w Olsztynie

W dniu 30 stycznia 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie. Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie. W zebraniu uczestniczyło 57 członków Koła oraz zaproszeni goście i strażacy PSP, którzy odeszli na emeryturę w 2018 roku.

            Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu Koła kol. Jerzy Jasiński witając Zastępcę Komendanta Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Michała Kamienieckiego Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie st. bryg. mgr inż. Andrzej Górzyńskiego, Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie st. bryg. mgr inż. Arkadiusza Turulskiego oraz Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP kol. Tadeusza Jakubika. Prezes przywitał serdecznie wszystkich członków koła, którzy przybyli na walne zebranie.

            Następnym punktem zebrania było wręczenie legitymacji przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego razem z Prezesem Koła legitymacji członkowskich nowym emerytom.

            Bardzo miłym akcentem było wręczenie nagrody kol. Ryszardowi Kaszubie, za wykonanie i prowadzenie Kroniki naszego Koła, która obejmuje okres działania od 1997 do 2018r. W konkursie na najlepszą kronikę Kół zajęliśmy I - m-ce w naszym województwie, a III-cie miejsce w kraju (na 305 Kół). Przewodniczącym zebrania został wybrany kol. Ryszard Kaszuba, który poprowadził sprawnie przebieg walnego zebrania zgodnie z przyjętym protokółem.

            Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez Prezesa Koła sprawozdania za okres kadencji z działalności Zarządu za lata 2015 - 2018.

            Sprawozdanie finansowe za 2018 rok przedstawił Skarbnik Koła kol. Waldemar Filipczak informując, że sprawozdania za poszczególne lata są do wglądu w dokumentacji Zarządu.

            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Grzegorz Wieczorek przestawił sprawozdanie    z kontroli działalności Zarządu za 2018 rok. Poinformował także o przeprowadzanych kontrolach w poszczególnych latach minionej kadencji i będących do wglądu przez zainteresowanych członków. Postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

            W dalszej części zebrania informację o wykorzystaniu funduszu socjalnego emerytów i rencistów woj. warmińsko - mazurskiego w 2018 roku przedstawił st. bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki, przewodniczący komisji socjalnej działającej przy Komendancie Wojewódzkim. Przedstawił także niedociągnięcia w składanych wnioskach o przyznanie różnych form korzystania z funduszu socjalnego.

            Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku kol. Tadeusz Jakubik przedstawił informację o działaniach Zarządu w okresie lat 2015 -2018 na terenie województwa, posiedzeniach Zarządu Głównego, zmianach w przepisach związanych z dodatkiem do emerytury w związku z niezdolnością do służby, a także waloryzacji emerytów i rent w roku bieżącym. Podziękował ustępującemu Zarządowi Koła za dotychczasową pracę.

            Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki podziękował organizacji związkowej Koła za utrzymywanie więzi oraz działań na rzecz emerytów i rencistów w zakresie pomocy socjalnej, a także więź ze strażakami w służbie czynnej. Życzył także dalszych pozytywnych działań w tym zakresie.        

            Komendant Miejski PSP w Olsztynie st. bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński poinformował zebranych o działaniach ratowniczych na terenie miasta i powiatu oraz o poprawie usprzętowienia jednostek PSP i OSP. Podziękował Zarządowi Koła za pracę na rzecz emerytów i rencistów, życząc wszystkim emerytom dużo zdrowia i dalszych pozytywnych działań na rzecz środowiska strażackiego.

           

            Ostatnim punktem zebrania były wybory nowych władz do Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Wojewódzki.

Nowy Zarząd Koła został wybrany i ukonstytuował sie następująco:

1. Zbigniew Łupina               -           Prezes

2. Andrzej Ocelewski            -          V-ce Prezes

3. Andrzej Hrynakowski       -          Skarbnik

4. Andrzej Kiernozek            -           Sekretarz

5. Józef Adamiec                   -           Członek

Nowo wybrana Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie:

Grzegorz Wieczorek             -           Przewodniczący

Lucjan Nadolski                     -         Sekretarz

Zbigniew Stempliński           -           Członek

            Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali wybrani: Jakubik Tadeusz, Bastek Wojciech,

Mikulak Stanisław, Łupina Zbigniew i Kamola Jacek.

            Na koniec Prezes Zbigniew Łupina podziękował uczestnikom zebrania za okazane zaufanie zapewniając, iż Zarząd dołoży starań, aby praca Koła przebiegała co najmniej tak jak dotychczas.

Opracował : Jerzy Jasiński

W dniu 21 lutego 2018 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie. Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie. W zebraniu uczestniczyło 56 członków Koła oraz zaproszeni strażacy PSP, którzy odeszli na emeryturę w 2017 roku.

            Na zebranie zostali zaproszeni: Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski, Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński, Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP st. bryg. Arkadiusz Turulski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP kol. Tadeusz Jakubik. Wszystkich serdecznie przywitał Prezes Koła Jerzy Jasiński.

            Bardzo miłym akcentem było wręczenie okolicznościowej statuetki członkowi naszego Koła jubilatowi z okazji 85 - tych urodzin kol. Tadeuszowi Pachnik z najlepszymi życzeniami zdrowia i pomyślności. Prezes Zarządu Wojewódzkiego razem z Prezesem Koła wręczyli legitymacje członkowskie i znaki Związku nowym emerytom.

            Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez Prezesa Koła sprawozdania z działalności Koła za 2017 rok. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok przedstawił Skarbnik Koła kol. Waldemar Filipczak. Ocenę działalności Koła przedstawiła Komisja Rewizyjna, a Przewodniczący tej Komisji kol. Grzegorz Wieczorek przedłożył protokół z kontroli Koła.

            W dalszej części zebrania informację o wykorzystaniu funduszu socjalnego emerytów i rencistów woj. warmińsko - mazurskiego w 2017 roku przedstawił Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP st.bryg. mgr inż. Arkadiusz Turulski. Przedstawił także niedociągnięcia w składanych wnioskach o różne formy korzystania z funduszu socjalnego, jak też wysokość środków do dyspozycji w pierwszym półroczu tego roku.

            Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Wierzchowski podziękował za zaproszenie na zebranie. W związku z tym, że dopiero objął stanowisko, wyraził nadzieję na wzajemną współpracę i życzył zebranym dużo zdrowia.         

            Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. Andrzej Górzyński podziękował Zarządowi Koła za pracę na rzecz emerytów i rencistów, życząc wszystkim emerytom dużo zdrowia i dalszych pozytywnych działań na rzecz środowiska strażackiego.

            Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku kol. Tadeusz Jakubik przedstawił informację o działaniach Zarządu Wojewódzkiego w roku 2017.Poinformował zebranych o rozwoju Kół w województwie, działaniach Związku w procesie legislacyjnym dotyczącym emerytów i rencistów. Przedstawił także informację z Nadzwyczajnego Zjazdu poświęconego nowemu statutowi Związku. Prezes przekazał informację o obchodach dwudziestolecia struktur Związku w województwie, a także przyznanych w tym okresie odznaczeniach i wyróżnieniach dla członków Związku. Podziękował Zarządowi Koła za dotychczasową pracę

            Ostatnim punktem zebrania była informacja Prezesa Koła o organizacji wycieczki w 2018 roku przez Zarząd Wojewódzki do Chorwacji.

Opracował: Jerzy Jasiński

 XX  -  Lecie powstania  Koła ZEiRP RP w Olsztynie

 W dniu 24 lutego 2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Związku  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie , które poświecone było także 20 - leciu powstania naszego Koła. Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP   w Olsztynie.  W zebraniu uczestniczyło 55 członków Koła oraz 1 strażak PSP, który odszedł na emeryturę w 2016 roku.

 Na zebranie zostali zaproszeni: Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz, Komendant Miejski  PSP bryg. mgr  inż. Andrzej Górzyński,  Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP st. bryg. Arkadiusz Turulski, Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego Komendy Miejskiej PSP mł. bryg. Sławomir Filipowicz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku kol. Tadeusz Jakubik. Komendanta Wojewódzkiego  reprezentował jego Z-ca,  bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki. Wszystkich serdecznie przywitał  Prezes Koła  Jerzy Jasiński.

 Bardzo miłym akcentem było wręczenie okolicznościowej statuetki członkowi naszego Koła jubilatowi z okazji 80 - tych urodzin kol. Stanisławowi Mikulakowi z najlepszymi życzeniami zdrowia i pomyślności.

 Następnie kol. Ryszard Kaszuba wygłosił referat nt. 20 - lecia powstania i działalności Koła w Olsztynie - rys historyczny tworzenia się Związku. W dalszej części zebrania Prezes Koła wręczył okolicznościowe statuetki pionierom w podziękowaniu za 20 - letnią działalność kol. Stanisławowi Mikulakowi, Tadeuszowi Jakubikowi, Ryszardowi Kaszubie, Kazimierzowi Majsterkowi i Bronisławowi Krupińskiemu -  to oni tworzyli nasze Koło i działają do dzisiaj na rzecz Związku

 Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez  Prezesa Koła sprawozdania z działalności Koła za 2016 rok. Sprawozdanie finansowe  za 2016 rok przedstawił Skarbnik Koła kol. Waldemar Filipczak. Ocenę działalności Koła przedstawiła Komisja Rewizyjna, a Przewodniczący tej Komisji kol. Grzegorz Wieczorek przedłożył protokół z kontroli Koła.

 W dalszej części  zebrania kol. Wojciech Bastek, Przewodniczący Komisji Socjalnej działającej przy Komendancie Wojewódzkim PSP, przedstawił informację w sprawie wykorzystania funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP woj. warmińsko - mazurskiego w 2016 roku oraz omówił uwagi dotyczące  wniosków o pomoc socjalną składanych przez członków koła.

 Z- ca Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Michał Kamieniecki podziękował za zaproszenie na zebranie i złożył członkom naszego Związku życzenia w nowym roku. Zapoznał zebranych z propozycjami zmian w regulaminie świadczeń socjalnych, które mają  nastąpić w kwietniu b.r.    

 Komendant Miejski PSP bryg. Andrzej Górzyński zapoznał zebranych z działaniami Komendy i Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych w roku ubiegłym, jak też z poprawą zaopatrzeniu w sprzęt pożarniczy. Życzył zebranym dużo zdrowia i pomyślności w nowym roku.

 Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Tadeusz Jakubik przedstawił zagadnienia, jakimi w ostatnim okresie zajmował się Związek oraz stan  organizacyjny Związku w województwie. Zapoznał z wysokością waloryzacji emerytów i rent w roku bieżącym. Przedstawił także problemy, z jakimi spotyka się Związek w działalności ze strony władz rządowych i resortowych.

 Ostatnim punktem zebrania była informacja Prezesa Koła o planowanej wycieczce w 2017 roku - Zakopane lub Podlasie (/w przypadku dotacji z funduszu socjalnego).  Ostateczną decyzję w sprawie wycieczki podejmie Zarząd Koła.

 Opracował tekst i zdjęcia Jerzy Jasiński

Spływ kajakowy

W dniu 23 lipca 2016 r. odbył się 10 km spływ kajakowy  rzeką Łyną  na trasie  osiedle  Brzeziny (most) - Wadąg elektrownia. Trasę spływu  opracował Zarząd Związku biorąc pod uwagę możliwości uczestników,  aczkolwiek nie była to trasa bardzo wyczerpująca ponieważ  czasowo obejmująca tylko 4 godziny. Na rejs kajakowy zaproszono funkcjonariuszy  z czynnej służby.  Zaproszenie przyjęło kilka osób wraz ze swoimi pociechami  - co widać na zdjęciach. Cała ekipa rejsowa liczyła 18 osób (9 kajaków),  co jest sporym sukcesem  jak na drugi raz zorganizowanego spływu. Kulminacją  spływu była przeprawa przez Olsztyn na wysokości wodospadu "Niagara". Przed zamkiem musieliśmy zdecydowanie wyhamować, żeby nie dać się porwać nurtowi wodospadu. I tutaj nastąpiła tzw. przenoska kajaków pod mostem na rzekę Łyna za wodospadem. Kapitan rejsu zarządził  30 minutowy odpoczynek  po wysiłku przenoszenia kajaków   -  na posiłek. Oglądana z perspektywy kajaka starówka oraz centralny park prezentowały sie wspaniale. Dalej trasa rzeki wiodła przez las miejski - gdzie Łyna płynie wartko, a na wolniejszych odcinkach podziwialiśmy las oraz wodną roślinność, wodne ptactwo - dzikie kaczki, rodzinę łabędzi z 5 młodymi. Rzeka Łyna przywitała nas w kilku miejscach przewróconymi drzewami, pod którymi musieliśmy zwalniać i przeciskać się mocno się pochylając. Końcowy etap  to leniwie rozciągająca się Łyna dość mocno zarośnięta roślinnością wodną, a przed samą elektrownią rozległa jak jezioro. Tam też zakończyliśmy rejs. Cała ekipa rejsowa była bardzo zadowolona z aktywnie mile spędzonego  czasu. Wszyscy dziękowali sobie za udaną imprezę i umawiali się już na kolejny rejs nawet w tym roku. Do zobaczenia na kolejnym rejsie - zapraszamy.

Opracował

Jerzy Jasiński

zebranie w dniu 21 maja 2016 r. w miejscowości KRĘSK.

            W dniu 21 maja 2016 roku odbyło się wyjazdowe zebranie  Koła Związku  Emerytów    i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie z okazji Dnia Strażaka. Zebranie odbyło się               w ośrodku wypoczynkowym w miejscowości Kręsk.  W zebraniu uczestniczyło 44 członków Koła z zaproszonymi żonami funkcjonariuszy. Na zebranie przybył zaproszony Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP kol. Tadeusz Jakubik wraz z żoną. Przybyłych na uroczyste spotkanie przywitał  Prezes Koła  Jerzy Jasiński życząc wszystkim z okazji Dnia Strażaka dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym oraz miłego spędzenia czasu na łonie natury.

            Bardzo miłym akcentem tego uroczystego zebrania było powitanie nowych członków naszego Koła: Jacka Kamoli i Piotra Michałowskiego oraz wręczenie im legitymacji członkowskich i odznak Związku. Aktu wręczenia legitymacji dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Olsztynie i Prezes Koła Związku w Olsztynie.

            Pogoda sprzyjała biesiadowaniu i obsłudze przy grillowaniu przez członków naszego Koła, którzy znakomicie sprawdzili się jako kucharze m. in. Zbyszek Łupina, Andrzej Kiernozek i Andrzej Lewandowski.

             Biesiadowanie umilał wszystkim wspólnym śpiewaniem nasz wspaniały gitarzysta Grzegorz Wieczorek, który każdego roku rozbawia towarzystwo znakomitymi piosenkami, przy których wszyscy świetnie się bawią. Po zakończonym biesiadowaniu w godzinach wieczornych uczestnicy tego spotkania zostali odwiezieni do Olsztyna, a transport zapewnił wszystkim Zarząd Koła Związku.

Opracował:                                                                           

Jerzy Jasiński

Odszedł od nas st.ogn. w st. spocz. Alojzy Zieliński

st.ogn. w st. spocz. Alojzy Zieliński urodził się 05 kwietnia 1923r. w Wąbrzeźnie dawne woj. bydgoskie. Służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Olsztynie pełnił od 01 września 1949r. W roku 1950 w  Wojewódzkiej Szkole Pożarniczej w Ostródzie ukończył przeszkolenie instruktarzowe w zakresie dowódcy sekcji. W czerwcu  1952 roku w  Wojewódzkiej Szkole Pożarniczej w Ostródzie ukończył przeszkolenie instruktarzowe w zakresie dowódcy plutonu.  W dniu  10 kwietnia 1957r w Podoficerskiej Szkole Pożarniczej nr 5 w Wałbrzychu  uzyskał kwalifikacje podoficera straży pożarnej. W lipcu 1962 roku w Szkole Podoficerów Pożarnictwa w Poznaniu ukończył kurs podoficerski w zakresie specjalizującym podoficerów służby bojowej. Od dnia 1 stycznia 1951r. pełnił służbę na stanowisku dowódcy sekcji. Od 15 maja 1952r. mianowany na stanowisko dowódcy plutonu. Od 1 lipca 1966r pełnił służbę na stanowisku szefa zmiany. Od 1 kwietnia 1978r. mianowany na stanowisko szefa kompanii, na którym służbę pełnił do dnia zwolnienia ze służby tj. 30 września 1983r.

Przez 34 lata służby pożarniczej przygotował do wykonywania obowiązków ratowniczych i wychował wielu strażaków. Był jednym z tych, którzy poświęcili wiele swojego życia na budowanie struktur ochrony przeciwpożarowej na terenie Warmii.  Czynnie uczestniczył w działaniach na rzecz poprawy warunków lokalowych strażaków podczas remontów strażnicy, tworzenia zaplecza sprzętu pożarniczego. Ogromny wkład wniósł w szkolenia strażaków zarówno zawodowych jak i druhów ochotników. Był doskonałym dowódcą, który sprawdził się podczas wielu działań gaśniczych a także w codziennym kierowaniu i zarządzaniu zespołem podległych mu strażaków.


Był także założycielem
Związku  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w województwie olsztyńskim.

W trakcie służby odznaczony:

Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski                                   - 1985r,

Złoty Krzyż Zasługi                                                                  - 1978r.

Srebrny Krzyż Zasługi                                                             - 1972r.

Brązowy Krzyż Zasługi                                                            - 1968r.

Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa                             - 1979r.

Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa                        - 1970r.

Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa                      - 1968r.

Brązowy Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju             - 1969r.

Złota Odznaka Zasłużony Dla Warmii i Mazur                   - 1970r,

Srebrna Odznaka Zasłużony Dla Warmii i Mazur              - 1964r,

Brązowa Odznaka Zasłużony Dla Warmii i Mazur             - 1958r,

Srebrna Odznaka Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju  - 1969r.

Miał dwie córki, syna, siedmioro wnucząt, ośmioro prawnucząt. st.ogn. w st. spocz. Alojzy Zieliński zmarł w dniu 17 kwietnia 2016r.

Rodzinie zmarłego szczere wyrazy współczucia składają komendanci, strażacy i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.   

Przebieg uroczystości pogrzebowych w dniu 21 kwietnia 2016r. w Olsztynie:

godz. 10:30-11:00           - wystawienie w Domu Pogrzebowym przy ul. Mariańskiej w Olsztynie,

ok. godz. 11:30                - Msza Święta w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie,

po mszy                             - dalszy przejazd na Cmentarz Komunalny w Dywitach.

Spoczywaj w pokoju

 

W dniu 27 stycznia 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Związku  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie. Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie.  W zebraniu uczestniczyło 54 członków Koła oraz 2 strażaków PSP, którzy odeszli na emeryturę w 2012 roku.

            Na zebranie przybyli zaproszeni: Komendant Miejski  PSP bryg. mgr  inż. Andrzej Górzyński, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku kol. Tadeusz Jakubik oraz szczególny gość -  emerytowany od kilku dni Warmińsko Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki,  których przywitał Prezes Koła  Jerzy Jasiński.

            Prezes Zarządu Wojewódzkiego i Prezes Koła w imieniu członków Związku wręczyli Panu Komendantowi Mirosławowi Ruteckiemu okolicznościowy plat w związku                     z zakończeniem służby i  serdecznie podziękowali za udzielaną pomoc  w realizacji zadań statutowych na rzecz naszych członków,  bardzo dobrą współpracę,  jednocześnie życząc dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Komendant Wojewódzki Mirosław Rutecki bardzo serdecznie podziękował za docenienie jego działań na rzecz Związku i życzył nam dużo zdrowia oraz niezłomnej cierpliwości w dalszej działalności.

             Bardzo miłym akcentem było wręczenie okolicznościowego plata członkowi naszego Koła jubilatowi z okazji 80 - tych urodzin kol. Tadeuszowi Dzieniszewskiemu oraz życzenia pomyślności i dużo zdrowia. W dalszej części zebrania Prezes Koła przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za 2015 rok. Sprawozdanie finansowe  za 2015 rok przedstawił Skarbnik Koła kol. Waldemar Filipczak. Ocenę działalności Koła przedstawiła Komisja Rewizyjna,        a Przewodniczący tej Komisji kol. Grzegorz Wieczorek przedłożył protokół z kontroli Koła.             Komendant Miejski PSP w Olsztynie  przedstawił informację  z zadań i projektów  jakie zostały wykonane w 2015 roku na terenie Komendy, jednostek JRG oraz powiatu           w OSP.

Kolejnym punktem zebrania była informacja kol. Wojciecha Bastka, Przewodniczącego Komisji Socjalnej działającej przy Komendancie Wojewódzkim PSP, w sprawie wykorzystania funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP woj. warmińsko - mazurskiego w 2015 roku oraz omówił uwagi dotyczące  wniosków o pomoc socjalną składanych przez członków koła. Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Tadeusz Jakubik poinformował  zebranych          o odbytym zjeździe wojewódzkim Związku, posiedzeniu Zarządu Głównego na terenie naszego województwa oraz wyborze nowych władz ZG. Poinformował członków Związku      o stronie internetowej KW PSP Olsztyn  i naszej zakładce ZEiRP  RP, na której można znaleźć informacje dotyczące naszego Związku. Natomiast na stronie KG PSP  w zakładce ZG ZEiRP RP jest informacja dotycząca nowych ubezpieczeń.

             Ostatnim punktem zebrania była dyskusja oraz informacja Prezesa Koła o planowanej wycieczce w 2016 roku "Bruksela - Paryż - zamki nad Loarą" lub alternatywnie Zakopane lub Jelenia Góra. Ostateczną decyzję w sprawie wycieczki podejmie Zarząd Koła wspólnie
z Zarządem Wojewódzkim  ZEiRP RP.

 

Opracował                                                                            

Jerzy Jasiński

Dnia 9 września Zarząd Koła ZE i RP RP w Olsztynie zorganizował spotkanie z członkami Koła obchodzącymi rocznicę urodzin a mianowicie płk. poż w st. spocz. Ryszardem Wojno obchodzącym 80-tą rocznicę i st. asp. w st. spocz. Kazimierzem Majsterek obchodzącym 75-tą rocznicę urodzin. Zarząd koła reprezentowali: Jerzy Jasiński – Prezes, Ryszard Kaszuba – sekretarz i Andrzej Kiernozek – członek Zarządu. W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Tadeusz Jakubik. Komendanta Wojewódzkiego PSP reprezentował Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Turulski. Jubilaci pełnili służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej przez ponad 30 lat. Ryszard Wojno pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych na wielu stanowiskach od 1958 roku. Służbę zakończył na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego, Kazimierz Majsterek służbę rozpoczął w Inspektoracie Ochrony Przeciwpożarowej Polskich Kolei Państwowych w Olsztynie. W stan spoczynku odszedł ze stanowiska starszego dyspozytora Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.           W trakcie spotkania przy kawie jubilaci podzieli się wspomnieniami z okresu służby. Przedstawiciele Związku i KW PSP złożyli jubilatom serdeczne życzenie, a zwłaszcza dużo zdrowia i dalszych spotkań jubileuszowych. Jubilatom wręczono okolicznościowe Platy z życzeniami.

                                                                                              Zarząd Koła ZEiRP RP w Olsztynie

W dniu 27 maja 2015r. Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. Andrzej Górzyński w imieniu strażaków i pracowników komendy, w związku z jubileuszem 70-cio lecia zawodowej straży pożarnej miasta Olsztyna oraz nadaniem Komendzie Miejskiej PSP w Olsztynie Sztandaru, przyjął życzenia od st.bryg. w st.spocz. Albina Piątkowskiego Prezesa Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz st.bryg. w st. spocz. Tadeusza Jakubika Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie.  

Dziękujemy i życzymy zdrowia.

Opracował:

mł.bryg. Sławomir Filipowicz

O nas

  • Teren działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie obejmuje obszar dwóch powiatów tj.: powiatu grodzkiego (miasto Olsztyn) i ziemskiego, w skład którego wchodzi 12 gmin.

    Czytaj dalej...

Biuletyn

Zapisz się aby być na bieżąco