Zasady postępowania z urządzeniami i instalacjami grzewczymi

 • czwartek, 28 styczeń 2016
 • 1622 razy

Sezon grzewczy związany jest rokrocznie ze zwiększoną ilością pożarów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych na paliwa stałe, elektryczne i gazowe.

Pożary te, obok strat materialnych, stwarzają poważne zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, tym bardziej, że część pożarów związanych jest z eksploatacją urządzeń grzewczych w porze nocnej bądź też pozostawionych bez nadzoru dorosłych domowników.


Ogrzewanie piecowe na paliwo stałe. 
Przed sezonem grzewczym należy dokonać przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów dymowych zwracając szczególną uwagę czy: 

 • przewód kominowy nie jest zatkany,
 • nie występują uszkodzenia komina, brak lub uszkodzenie zewnętrznej obudowy komina, drzwiczek przewodów kominowych i kanałów przełazowych,
 • do komina nie zostały wprowadzone drewniane konstrukcje dachowe lub inne palne części konstrukcji budowlanych,
 • odległość palnej konstrukcji budynku od wewnętrznego lica przewodów dymowych nie jest mniejsza niż 30 cm,
 • rury -dymowe nie są przeprowadzone bez zabezpieczenia przez palne stropy, ściany lub dachy,
 • paleniska do przewodów kominowych i wentylacyjnych są odpowiednio zainstalowane,
 • przy drzwiczkach wycierowych i kontrolnych w odległości mniejszej niż 0,5 m nie są składowane materiały palne.

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego są obowiązani do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych: 

 • od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej 4 razy w roku,
 • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej 2 razy w roku,
 • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu.

Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych w wyzej wymienionych obiektach należy usuwać co najmniej raz w roku.

Warunki bezpiecznej eksploatacji domowych butli z gazem płynnym propan-butan 
Sprawne technicznie butle z gazem płynnym powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych. W odniesieniu do budynków mieszkalnych muszą być spełnione następujące warunki: 

 • w każdym mieszkaniu wewnątrz budynku mogą znajdować się jednocześnie tylko 2 butle o zawartości gazu nie większej niż 11 kg, zasilające dwa odrębne odbiorniki gazowe. Butle te powinny być podłączone do instalacji, niedozwolone jest przechowywanie wewnątrz budynku mieszkalnego butli napełnionej gazem i nie podłączonej do instalacji gazowej,
 • odległość butli od powierzchni promieniujących ciepłem (grzejniki, piece itp.) oraz wyłączników elektrycznych,liczników elektrycznych, gniazd wtykowych, dzwonków elektrycznych, telefonów i innych urządzeń powodujących iskrzenie powinna wynosić co najmniej 1,0 m,
 • jeżeli butlę umieszczono w szafce lub obudowie, wówczas w drzwiach albo ściance szafki należy wykonać w najniższym i najwyższym punkcie otwory zabezpieczone siatką,butle powinny być ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone przed upadkiem, przewróceniem, dostępem dzieci itp.,
 • temperatura pomieszczeń, w których mają pozostawać butle napełnione gazem nie może przekraczać 35 oC,
 • butli i odbiorników w żadnym przypadku nie wolno umieszczać w piwnicy ani w pomieszczeniach, w których podłoga znajduje się poniżej poziomu terenu.

Ponadto butli z gazem płynnym nie wolno umieszczać:

 • szybach instalacyjnych budynków mieszkalnych i innych,
 • pomieszczeniach sypialnych i kuchniach mieszkalnych,
 • kotłowniach,
 • garażach i innych miejscach, gdzie znajdują się pojazdy samochodowe oraz na strychach.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa: 

 • pomieszczenia, w których zainstalowano przewody i urządzenia gazowe, należy regularnie wietrzyć,
 • jeżeli w pomieszczeniu wyczuwalny jest zapach gazu obowiązuje zakaz używania ognia,
 • po zakończeniu użytkowania odbiorników gazu należy zamknąć wszystkie kurki gazowe.


Puste butle po gazie płynnym należy traktować z zachowaniem tych samych środków ostrożności, jak przy butlach pełnych, gdyż zawierają one opary gazu. 

Urządzenia ogrzewcze - zasady bezpiecznej eksploatacji.

Najczęstsze przyczyny pożarów ze strony instalacji elektrycznych wynikają z nieostrożności w obsłudze, ustawiania urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych, na podłożu palnym lub wadliwe działanie samej instalacji. Aby ograniczyć zagrożenie pożarowe związane z eksploatacją urządzeń elektrycznych należy przestrzegać następujących 
zasad:

 • zachować odległość co najmniej 0,5 m pomiędzy oprawami oświetleniowymi a materiałami palnymi,
 • ustawić grzewcze urządzenia elektryczne na niepalnych podstawach lub płytach,
 • nie pozostawiać bez dozoru włączonych do sieci przenośnych grzejników, kuchenek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej pracy (z wyjątkiem grzejników akumulacyjnych),
 • osobom nie posiadającym wymaganych kwalifikacji zawodowych nie wolno dokonywać samodzielnych przeróbek i remontów urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • niedopuszczalne jest zakładanie instalacji prowizorycznych, niewłaściwie wykonanych, np.: zawieszanie przewodów bezpośrednio na hakach, gwoździach, owijanie lamp papierem, itp.,
 • należy stosować się do poleceń producenta, odnośnie użytkowania i konserwacji,
 • nie wolno instalować opraw oświetleniowych oraz osprzętu typu: wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe bez izolacji.

 

źródło:"Jak postępować w razie pożaru? Jak zapobiegać pożarom?Poradnik"-Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań"Razem Bezpieczniej", KM PSP w Płocku, Warszawa 2007

O nas

 • Teren działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie obejmuje obszar dwóch powiatów tj.: powiatu grodzkiego (miasto Olsztyn) i ziemskiego, w skład którego wchodzi 12 gmin.

  Czytaj dalej...

Biuletyn

Zapisz się aby być na bieżąco