Zasady bezpieczeństwa pożarowego przy zbiorze i składowaniu płodów rolnych

  • czwartek, 28 styczeń 2016
  • 1109 razy

Wieloletnie statystyki dotyczące pożarów w rolnictwie, a w szczególności w indywidualnych gospodarstwach rolnych, wskazują iż powstające pożary niosą ze sobą duże straty w mieniu i dobytku, najczęściej prowadzą do całkowitego zniszczenia zabudowy zagrodowej. Osoby odpowiedzialne za pracę sprzętu, maszyn i pojazdów przy zbiorze płodów rolnych obowiązane są zapewnić bezpieczeństwo pożarowe tych prac. 

Podczas mechanicznego zbioru płodów rolnych należy używać silników elektrycznych o odpowiednim stopniu ochrony a zastosowany układ  napędowy powinien być ustawiony w odległości nie mniejszej niż m od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej. Silniki spalinowe należy ustawiać na podłożu niepalnym, z urządzeniem wydechowym zabezpieczonym przed wylotem iskier, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej. Paliwa niezbędne do pracy tych urządzeń należy przechowywać w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego, stertowania i tym podobnych prac.

Nie wolno używać otwartego ognia i palić tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego, stertowania itp. Miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania należy wyposażyć w sprawny podręczny sprzęt gaśniczy oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania przerw hamujących rozprzestrzenianie się pożaru np. pług do zaorania ziemi pomiędzy miejscem pożaru, a obszarem na który pożar mógłby się przenieść. Miejsca omiotów niezależnie od wymaganego sprzętu należy wyposażyć w beczkę z wodą O pojemności min. 200 1 z wiadrem lub w inny podobny sprzęt.

Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami nie może przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3. 
Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości - od budynków wykonanych z materiałów: 
a) palnych -30 m, 
b) niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym -20 m, 
c) od dróg publicznych i torów kolejowych -30 ni, 
d) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia -30m, 
e) od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m, 
f) między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe -30m,


Wokół stert i stogów należy zachować powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych. 
Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. 
W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich wewnętrzną temperaturę.

Zabronione jest wypalanie roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie dzikich - zarośli i trzcin. Dopuszczalne jest wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach w odległości większej niż 100 m od zabudowań, miejsc ustawienia stert i stogów, lasów oraz zboża na pniu jedynie w przypadku zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania oraz w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu drogowym. Szczegółowe zasady wykonywania wypalania słomy i pozostałości roślinnych ustalają organy samorządu terytorialnego w uzgodnieniu z właściwrym miejscowo komendantem PSP.

źródło:"Jak postępować w razie pożaru? Jak zapobiegać pożarom?Poradnik"-Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań"Razem Bezpieczniej", KM PSP w Płocku, Warszawa 2007

O nas

  • Teren działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie obejmuje obszar dwóch powiatów tj.: powiatu grodzkiego (miasto Olsztyn) i ziemskiego, w skład którego wchodzi 12 gmin.

    Czytaj dalej...

Biuletyn

Zapisz się aby być na bieżąco