NABÓR DO SŁUŻBY W PSP – PRAWO

NABÓR DO SŁUŻBY W PSP – PRAWO

Od grudnia 2015r. nie obowiązują już wytyczne BK-I-100/18-2/2012 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotyczące procesu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej, z uwagi na wprowadzone zmiany Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Wyciąg z Ustawy o PSP (zmiana Dz.U. z 2015 poz. 1098) – zapis obowiązuje od dnia 05 grudnia 2015r

Art. 28. 1. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

2. Nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest otwarty i konkurencyjny.

3. Nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczyna się z chwilą publikacji ogłoszenia o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym.

4. Przyjęcie kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej poprzedza postępowanie kwalifikacyjne, które zarządza i prowadzi kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej, oraz określenie jego kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji i przydatności do pełnienia tej służby.

5. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1)   ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym;

2)   test sprawności fizycznej;

3)   rozmowa kwalifikacyjna;

4)   ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany dostarczyć przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

7. W przypadku gdy nabór do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej jest prowadzony na stanowisko wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności, kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej może zarządzić przeprowadzenie następujących dodatkowych etapów postępowania kwalifikacyjnego:

1)   test wiedzy;

2)   test kompetencyjny;

3)   sprawdzian lęku wysokości (akrofobia);

4)   sprawdzian z pływania.

8. Przeprowadzenie dodatkowych etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w ust. 7, kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej może zarządzić po ocenie złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym, a przed ustaleniem zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

9. Z udziału w teście wiedzy wyklucza się kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej, który podczas testu:

1)   korzysta z pomocy innych osób;

2)   posługuje się urządzeniami służącymi do przekazywania lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję do wykorzystania;

3)   rażąco zakłóca przebieg testu w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2.

10. Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

11. Po zakończeniu etapu, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, komisja przedkłada kierownikowi jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej listę kandydatów do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

12. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się zatwierdzeniem przez kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej listy kandydatów do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

13. Informację o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej oraz na tablicy ogłoszeniowej w jej siedzibie.

14. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)   zakres informacji o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sposób podawania ich do wiadomości publicznej,

2)   organizację i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego,

3)   dokumenty wymagane od kandydata do służby,

4)   zakres testu sprawności fizycznej,

5)   sposób dokonywania oceny kandydatów oraz preferencje z tytułu posiadanego przez nich wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności

- biorąc pod uwagę potrzebę obiektywnego sprawdzenia przygotowania i przydatności kandydata do służby.

Powyższe zapisy Ustawy uszczegóławiają zapisy Rozporządzenia MSWiA z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2016 poz. 30) – obowiązuje od 09 stycznia 2016r.

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   zakres informacji o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz sposób podawania ich do wiadomości publicznej;

2)   organizację i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;

3)   dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;

4)   zakres testu sprawności fizycznej;

5)   sposób dokonywania oceny kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz preferencje z tytułu posiadanego przez nich wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności.

§ 2. Informację o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym zamieszcza się w formie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej danej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na jej stronie internetowej lub zamieszcza się w siedzibie tej jednostki w miejscu ogólnie dostępnym, a także we właściwym miejscowo powiatowym urzędzie pracy.

§ 3. 1. Ogłoszenie o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym zawiera informacje w szczególności o:

1)   liczbie stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej;

2)   nazwie stanowiska lub nazwach stanowisk, których dotyczy postępowanie kwalifikacyjne, miejscu pełnienia służby oraz rodzaju rozkładu czasu służby;

3)   wymaganiach stawianych kandydatom, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej "kandydatami";

4)   wymaganych dokumentach;

5)   etapach postępowania kwalifikacyjnego wraz z podaniem ich kolejności i przebiegu, w tym systemu punktacji, z uwzględnieniem preferencji z tytułu posiadanego wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności;

6)   miejscu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego;

7)   miejscu i terminie składania wymaganych dokumentów;

8)   sposobie postępowania z dokumentami kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

2. Termin składania wymaganych dokumentów nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

§ 4. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której jest planowane przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej "przełożonym właściwym w sprawie postępowania", niezwłocznie po publikacji ogłoszenia o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej powołuje komisję kwalifikacyjną, zwaną dalej "komisją", i wyznacza jej przewodniczącego.

2. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech członków, w tym przedstawiciel komórki jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej realizującej zadania w zakresie spraw kadrowych.

3. W skład komisji mogą wchodzić pracownicy lub strażacy z innej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

4. Komisja dokonuje oceny złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym oraz przeprowadza test sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną oraz dodatkowe etapy postępowania, o których mowa w art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli zostało zarządzone ich przeprowadzenie.

§ 5. Kandydat składa następujące dokumenty:

1)   podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;

2)   życiorys;

3)   kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;

4)   kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności;

5)   kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;

6)   podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

7)   podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)   podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

9)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

§ 6. 1. Po złożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1-8, komisja nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny oraz zakłada dla niego arkusz indywidualnej oceny kandydata, w którym dokumentuje wyniki osiągane przez niego w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

2. Niezbędne elementy arkusza indywidualnej oceny kandydata stanowią:

1)   numer identyfikacyjny kandydata;

2)   wyszczególnione posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności, za które przyznano punkty;

3)   określenie miejsca i daty przeprowadzenia testu sprawności fizycznej z podaniem uzyskanego wyniku i oceny;

4)   określenie daty przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;

5)   wskazanie kryteriów podlegających ocenie;

6)   ogólna liczba punktów przyznanych kandydatowi za rozmowę kwalifikacyjną;

7)   informacja o pozostałych etapach postępowania kwalifikacyjnego i uzyskanych wynikach;

8)   wskazanie członków komisji i ich podpisy.

§ 7. 1. Komisja dokonuje oceny dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1-8, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

2. Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane w systemie punktowym, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 60.

§ 8. Przed rozpoczęciem etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 2 i 3 oraz ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej:

1)   kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość;

2)   komisja zapoznaje kandydata z celem, zakresem i sposobem przeprowadzania danego etapu postępowania oraz sposobem jego oceniania.

§ 9. 1. Przed rozpoczęciem testu sprawności fizycznej kandydat okazuje, oprócz dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu.

2. W trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej jest obecna osoba, która posiada kwalifikacje do udzielania co najmniej kwalifikowanej pierwszej pomocy.

§ 10. 1. Test sprawności fizycznej składa się z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych, które przeprowadza się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

2. Wyniki uzyskane z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych, które uznaje się za pozytywne, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 11. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

1)   umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie;

2)   motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej;

3)   zdolność analitycznego myślenia;

4)   umiejętność planowania i organizowania pracy.

§ 12. 1. Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata.

2. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z elementów wymienionych w § 11 wynosi 12,5.

3. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

4. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 26 punktów ustalonych w sposób określony w ust. 3.

§ 13. 1. Test wiedzy składa się z 20 pytań i trwa 25 minut.

2. Test wiedzy obejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne.

3. Test wiedzy przeprowadza się w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

4. W przypadku prowadzenia dodatkowego etapu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 28 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, przez kierowników jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, z zastrzeżeniem ust. 5, pytania testowe opracowuje komórka organizacyjna realizująca zadania w zakresie spraw kadrowych danej jednostki.

5. W przypadku prowadzenia dodatkowego etapu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 28 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, pytania testowe opracowuje komórka organizacyjna realizująca zadania w zakresie spraw kadrowych właściwej komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

6. Pytania testowe zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi nie przyznaje się punktu.

§ 14. Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów.

§ 15. 1. Test kompetencyjny przeprowadza się w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i trwa do 35 minut.

2. W trakcie przeprowadzania testu kompetencyjnego bada się do 5 kompetencji, wynikających z kryteriów wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 36a ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

3. Na każdą z badanych kompetencji przypada po 5 pytań zawierających 3 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi nie przyznaje się punktu.

§ 16. Pozytywny wynik z testu kompetencji osiąga kandydat, który uzyska co najmniej połowę możliwych do otrzymania punktów.

§ 17. Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej.

§ 18. Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

§ 19. Po zakończeniu etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 1-3 i ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, komisja sporządza arkusz zbiorczej oceny kandydatów i przedkłada go wraz z arkuszami indywidualnych ocen kandydatów przełożonemu właściwemu w sprawie postępowania. Niezbędne elementy arkusza zbiorczej oceny kandydatów stanowią:

1)   numery identyfikacyjne kandydatów i sumy zdobytych przez nich punktów;

2)   załączone arkusze indywidualnej oceny kandydatów;

3)   wskazanie członków zespołu i ich podpisy.

§ 20. 1. Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej kieruje się kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, z uwzględnieniem liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

2. W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie jest kierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

§ 21. Prace komisji kończą się z dniem zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

SYSTEM PUNKTOWY STOSOWANY DO OCENY PREFERENCJI Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYKSZTAŁCENIA, WYSZKOLENIA LUB POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

1)   wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej - ukończony kurs podstawowy - 15 punktów;

2)   wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej - ukończony kurs uzupełniający (podoficerski) - 20 punktów;

3)   wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej - ukończone szkolenie podstawowe w zawodzie strażak - 20 punktów;

4)   wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej - posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa - 25 punktów;

5)   wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej - posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa - 30 punktów;

6)   wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej - ukończone SP+KPP - 10 punktów;

7)   wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej - ukończone SP+KPP+RT - 15 punktów;

8)   wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej - ukończone SP+KPP+RT+RW - 20 punktów;

9)   wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP - 15 punktów;

10)  uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) - 15 punktów;

11)  wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym w Państwowej Straży Pożarnej na danym stanowisku w codziennym rozkładzie czasu służby - 15 punktów;

12)  prawo jazdy kat. C lub CE - 10 punktów;

13)  prawo jazdy kat. CE i DE - 15 punktów;

14)  inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku - w sumie do 15 punktów (np. uprawnienia do obsługi podnośników, drabin mechanicznych, kurs archiwizacji itp.), nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie;

15)  dopuszcza się przyznanie punktów za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym, lub obsługi w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które jest prowadzony nabór - 15 punktów.

Sposób liczenia punktów:

1)   za kwalifikacje wymienione w pkt 1-8 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;

2)   w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 6-8 oraz w pkt 9 i 10, punkty sumuje się, z zastrzeżeniem, że jeżeli ich suma jest większa niż 30, to przyjmuje się 30 punktów;

3)   kwalifikacje wymienione w pkt 6-8 oraz w pkt 12-14 uwzględnia się przy naborze na stanowiska związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Wyjaśnienie użytych skrótów:

SP - szkolenie podstawowe strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej

KPP - kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

RT - szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej

RW - szkolenie strażaków-ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach

SGSP - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ZAŁĄCZNIK Nr 2

I. PRÓBA WYDOLNOŚCIOWA

ZMODYFIKOWANA METODA HARWARDZKA ("HARVARD STEP-UP TEST")

Ćwiczenie uznaje się za zaliczone w przypadku osiągnięcia wskaźnika wydolności na poziomie minimum 80.

W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności kandydata nie dopuszcza się do prób sprawnościowych.

II. PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE

1.   Dla kandydatów na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych:

1)   próby dla mężczyzn:

a)   bieg na 1000 m - w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,

b)   bieg na 50 m - w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,

c)   podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) - 12 powtórzeń;

2)   próby dla kobiet:

a)   bieg na 1000 m - w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund

b)   bieg na 50 m - w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy,

c)   podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) - 8 powtórzeń.

2.   Dla kandydatów na pozostałe stanowiska służbowe:

1)   próby dla mężczyzn są takie same jak próby dla mężczyzn określone w punkcie pierwszym powyżej;

2)   próby dla kobiet:

a)   siady proste z leżenia tyłem - 20 powtórzeń,

b)   rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy - na odległość co najmniej 7,80 m,

c)   bieg wahadłowy 4 x 10 m - w czasie nie dłuższym niż 14,40 s.

ottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal'>

O nas

  • Teren działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie obejmuje obszar dwóch powiatów tj.: powiatu grodzkiego (miasto Olsztyn) i ziemskiego, w skład którego wchodzi 12 gmin.

    Czytaj dalej...

Biuletyn

Zapisz się aby być na bieżąco